Hverdagen

Herunder finder du information om skolens hverdag og de praktiske ting knyttet hertil.
Visionerne bag og begrundelserne for skolens hverdag findes under punkterne Vision, og Undervisning.

Aflevering og hentning

Det er FORBUDT at køre i bil gennem porten på Strandlodsvej ved aflevering og hentning,
da trafiksikkerheden med børn på gåben og cykel ikke er forsvarlig.
Der kan parkeres på Strandlodsvej eller Lergravsvej.  

Vi henstiller til, at I der ankommer på cykel, står af cyklen og trækker ind i gården og lærer jeres børn at gøre det samme. Der er meget trængsel og lav sigtbarhed på Strandlodsvej.

Aflevering

Skolen åbner kl. 8 og klokken 8.15 skal alle børn senest være mødt ind, og skoledagen begynder typisk med morgensamling i familiegruppen eller i verdenshjørnet. 

Mandag starter skolen dog først kl. 10, da alle voksne holder udviklingsmøde sammen hver mandag.

Vi er afhængige af at alle, forældre som børn, samarbejder om at være klar når skolen starter kl. 8.15. På det tidspunkt skal barnet være skrevet på “komme-og-gå-sedlen”, alle madpakker og 10-mad skal være lagt på plads, de sidste morgenknus givet, og forældrene være taget afsted.

Hentning

Skoletiden slutter kl. 13.30 for Øst og Syd og derefter er der Legeri (SFO) indtil kl. 16. I Legeritiden kan børnene blive hentet, eller selv tage hjem, hvis det er aftalt med skolen. For de store i Nord og Vest  slutter skoledagen 3 dage om ugen kl. 14.30 og der er Klub 2 dage om ugen til kl. 17.00.

Vi vil også meget gerne have, at forældre, der henter deres barn, hjælper barnet med at rydde op efter sig selv, inden I går. Når I har tid, må I også gerne se, om der er andet I lige kan gøre. Derudover vil vi opfordre forældrene til at spørge barnet om, hvad det har lavet den dag, når I henter, da det danner bro mellem skoledagen og resten af barnets liv. Vi har ofte dokumentation fra dagen på de store tavler og ser gerne, at I sammen med jeres børn forholder jer til dette. Vi søger at sætte læringslysten og nysgerrigheden i højsædet i alt hvad vi gør. Derfor er det vigtigt at skole og hjem samarbejder om at demonstrere lyst og er nysgerrige og undrende, når vi er på skolen.

Børnegrupper og organisering

Hovedenheden i skolehverdagen er de aldersblandede familiegrupper,
som udgøres af ca. 20 børn blandet på tværs af to – tre klassetrin.

Familiegrupper og -voksne

Familiegruppen er barnets trygge base og udgangspunkt for arbejdet i de aldersblandede hold på tværs af de to – tre klassetrin.

Hver gruppe har en familiegruppevoksen. Denne voksne har særligt fokus på det enkelte barns samt gruppens trivsel. Det er denne voksne, I kan henvende jer til ved aflevering og hentning for korte beskeder og spørgsmål, hvis der er særlige forhold, eller der er noget, I gerne vil spørge om. Desuden er det ofte denne voksne, som vil kontakte jer, hvis der er noget, der skal drøftes udover skolehjemsamtalerne. Hvis denne voksne ikke er der, kan man tage kontakt til en anden voksen fra det pågældende team.

I Nord og Vest varetages kontakten til det enkelte barn og dennes familie af barnets mentor.

Teams

Der er i alt 3 teams på skolen og et legeriteam (fritidsordning)

Teamene ser således ud:

Team Øst: Makreller, Rødspætter, Tun og Havkatte

Team Syd: Musvåger, Rørhøge, Tårnfalke og Havørne

Team NordVest: Molokker, Tornhaler og Vest

På den Grønne Friskole arbejder vi i innovationsforløb af 6-8 ugers varighed. Fælles for dem er, at vi arbejder i et overordnet læringsforløb og indarbejder forskellige typer af læring i forløbet: humanistisk og naturvidenskabelig fordybelse, bevægelse, udeskole, fællesskab, sang, håndværk, æstetik, besøg af udefra, besøg andre steder.

Forældreengagement

Vi er stolte af og lægger et stort arbejde i, at Den Grønne Friskole er en skole som rækker ud over kl. 16 og helt ind i livet for alle dem som er tilknyttet skolen. Her er vi opmærksomme – på hinanden, på fællesskabet og på jorden.

Det betyder i praksis, at når man som forældre har valgt Den Grønne Friskole som skole for sit barn, har man samtidig valgt at være en engageret forælder. Og der er mange måder at være engageret på.


Først og fremmest forventer vi, at man er engageret ved aktivt at følge sit barns trivsel og udvikling socialt og fagligt, både individuelt og som en del af fællesskabet med de andre børn og skolens voksne. Der er er én særlig vigtig opgave, en slags hjemmearbejde, som vi forventer at I gør sammen med jeres barn hver uge: At læse Ugeplanen sammen. Det er vigtigt fordi vi har brug for jeres hjælp til at skabe en kontinuerlig og forståelig hverdag for børnene i vores skole. Børnene skal hver uge have talt med jer om, hvad de lavede i sidste uge og have en viden om, hvad de skal i næste.

Derudover har vi altid brug for hænder og smil, når det gælder den praktiske dagligdag på skolen. Man kan bidrage med sin arbejdskraft på arbejdsdage, lige hjælpe til når man kommer og går, være i Forældrelegeriet mandag morgen, undervise når man har relevant viden om skolens igangværende projekt eller videregive særlige kompetencer. Man kan måske skaffe et brugt bord, en reol eller lignende eller tage med på en tur. Skolen er nu i sit 6. år og kan ikke eksistere uden forældrearbejde og forældreengagement.

Forældrefællesskab

Vi er sammen ved at opbygge et fællesskab blandt forældre og familier på Den Grønne Friskole, der sigter efter at opfylde skolens vision, også for de voksne. Dette fællesskab har foreløbig tre ben:
Forældrearbejde, fællesspisning og forældreakademi

1. Forældrearbejdet

Forældrearbejdet skaber og vedligeholde skolens fysiske rammer. Dette arbejde er først og fremmest vigtigt fordi skolen ikke kunne eksistere uden, men det er også essentielt fordi forældrenes arbejde på og omkring skolen fungerer som et eksempel for børnene. De oplever at vi voksne gør en håndgribelig indsats for at skabe både deres daglige rammer og en ny fremtid.

2. Fællesspisningen

Fællesspisningen er et socialt fællesskab for børn og voksne sammen med fokus på netop fællesskab og vegetarisk aftensmad en gang om måneden. Det er en gruppe af forældre, som på skift står for maden til alle. Der deltager i øjeblikket omkring 60 personer hver gang

3. Forældreakademiet

Forældreakademiet har til formål at engagere skolens voksne i en fælles lærings og udviklingsproces med fokus på grøn omstilling. Her vil der være foredrag, samtalesaloner eller andre læringsaktiviteter, så de voksne også kan blive rustet til at indgå dynamisk i samme projekt og proces som børnene.

Forældrelegeri

Hver mandag fra kl. 8 -10 er det forældrene der passer børnene og holder Legeri sammen med Ivo og Magnus fra legeriteamet. Der skal bruges 3 forældre hver gang. Forældrelegeri giver de voksne på skolen mulighed for at holde samlede møder og forældre og børn mulighed for at lære hinanden at kende.

Vi vil opfordre alle forældre til at prøve at være i Forældrelegeri. Det er godt hvis nogle forældre kan komme ofte, så de kender rutiner og børnene, men det er også godt, hvis du kun kan komme en gang om året.

Forældremøder og forældreakademi

Den Grønne Friskole har forskellige former for forældremøder

Almindeligt forældremøde

Det klassiske forældremøde som afholdes 2-3 gange om året. Ved dette møde sætter vi fokus på den pågældende gruppes trivsel, hverdag og hvad vi arbejder med.
Her vil der være rum for snakke forældre og voksne fra teamet imellem.

Forældremøderne er obligatoriske og evt. afbud skal meldes i god tid til teamet.

Forældreakademiet

I Forældreakademiet arbejder vi med skolens visionsgrundlag, hører oplæg inde- eller udefra, debatterer, etc.

Forældreakademiets aktiviteter skaber en fælles udvikling og forståelse og styrker fællesskabet i forældregruppen.

Hyggekomsammen

Vi kan også indkalde til hyggeeftermiddag i gruppen eller i teams for at forældre og børn og voksne på skolen lærer hinanden godt at kende.

Skolens kommunikation med forældrene

Det er en væsentlig del af forældreansvaret at holde sig selv og børnene orienteret om skolens dagligdag, praktiske ting, etc. Vi forventer at I dagligt tjekker på Forældreintra, om der er nyt fra skolen. 

Ugeplanen

Ugeplanen kommer typisk fredag eftermiddage på Forældreintra og er et ugentligt brev fra teamet.
Det er det vigtigt I enten læser op for barnet/børnene eller sørger for at barnet selv læser sammen med jer hver uge.
Benyt lejligheden til at tale lidt om skolehverdagen og om, hvad barnet har oplevet og glæder sig til.
I vores projektbaserede skoleform er det vigtigt for både børn og forældre at skabe opmærksomhed og forståelse for, hvad vi er i gang med at gøre og lære; det er en del af fagligheden.
Ugeplanen er med til at skærpe denne opmærksomhed, og få den til at række ud over skoletiden.
Det er derfor yderst vigtigt at I derhjemme får opbygget en hyggelig rutine, hvor I læser ugeplanen sammen og taler om indholdet.

Forældrearbejdsdage

Vi indkalder til forældrearbejdsdage efter behov.
Forældrearbejdsdage løber som  regel en lørdag fra kl. 10-16
og vi laver alle mulige praktiske ting, reparerer, rydder op etc.

Forældreskoledage

Ca. 2 gange per semester indkalder vi til forældreskoledag.
Ligesom med forældrelegeri er det en dag, hvor forældrene passer skolen, så teamet kan holde pædagogisk dag.
Vi skal bruge mindst 2 voksne til hver primærgruppe i skoletiden og 5 voksne i Legeritiden. Vi håber at mange vil støtte op om denne mulighed for at have en skoledag med børnene. Hvilke aktiviteter man vil lave med børnene, bestemmer forældrene selv, med hjælp fra teamet, i det omfang I oplever at have brug for det.

Fødselsdag på Den Grønne Friskole

På skolen

Forældre skal inden barnets fødselsdag sikre sig at teamet ved besked og i samarbejde aftale mht til “ dele ud”. Til morgensamling vil barnet blive fejret.

Barnet vælger et lys, sætter det i stage, vi taler lidt om fødselsdage og barnet,
ønsker barnet et godt år og vi synger en sang.

Hvis barnet deler ud, ønsker vi at det er med et minimum af sukker.
Vi vil gerne mindske sukkerindtaget og give børnene en fornemmelse af at sundt også kan være festligt.
Barnet må meget gerne have noget med at dele ud; find selvfølgelig noget barnet synes er lækkert, men inddrag gerne barnet i en proces om at vælge noget der både er lækkert og sundt.
Det kan være frugt (skåret ud og gjort klart), frugtsalat, lakridsrod, hjemmebagt kage med et absolut minimum af sukker – altså en sund kage – boller eller noget mere madlignende.
Vi har nogle opskrifter fra en tidligere forælder I kan få, hvis det har interesse.  (Ønsket om mindsket sukker gælder også, hvis I ønsker at barnet deler noget ud af andre årsager end fødselsdag.)

Fødselsdagsaftaler uden for skolen

Vi vil gerne styrke sammenholdet mellem børnene på tværs af køn og yndlingsvenskaber;
derfor er hovedreglen at man inviterer hele den gruppe, barnet er i, på det tidspunkt fødselsdagens skal holdes.
Det er selvfølgelig muligt at invitere mere end én gruppe.Samtidig vil vi gerne styrke opmærksomheden på og glæden ved at give samt mindske det materielle i fødselsdagstænkningen. Sidstnævnte betyder for eksempel at gaver til private fødselsdage fx. kan være genbrug fra  egen samling, noget man ikke længere selv bruger, men som man tænker at fødselaren kunne blive glad for. Det kan også være noget man selv har lavet, eller man kan blive enige om at gå flere/hele gruppen sammen og købe én ting. Vi vil gerne opfordre jer til at hjælpe hinanden med at fastholde dette i grupperne.

Mange forældre har spurgt om skolens sukkerpolitik også gælder når man holder fest eller fødselsdag derhjemme.
Det gør den ikke. Hvad I serverer hjemme hos jer selv blander skolen sig ikke i.

Legeriet

Legeriet er skolens fritidsordning, som hver dag har åbent fra skolens afslutning til kl. 16.00.
Der er 4-5 voksne i legeriet hver dag. Vi tilstræber at Legeriet er en del af den hverdag, vi hele tiden ønsker at skabe for og med hinanden, hvor fordybelse, respekt, tillid og gensidig opmærksomhed er med i det hele, hele dagen, både i det faglige og det sociale.

Når man skal have fat i voksne i Legeritiden, skal man ringe på Legeritelefonen 25677934.

Legetøj

Som udgangspunkt skal børnene ikke have legetøj med i skole.
Dette er et pædagogisk valg, da vi oplever at mange af de relations-opbyggende og sociale lege bliver udfordret af medbragte ting og sager. Hvis et barn i en periode har brug for at have noget med hjemmefra, af den ene eller anden grund, aftaler I det med barnets primærvoksen.

Madpakker, Ti-mad og vand

Vores skoledag indeholder to pauser: ti-pausen og frokostpausen. Derfor har børnene også brug for to madpakker.
“Ti-maden” spises kl 10 og er tænkt som et mellemmåltid (lidt frugt, nødder, en lille mad efter behov), som sørger for at man ikke går ned på energi og overskud. Tal med dit barn om hvor meget mad han eller hun har brug for i ti-pausen, det er meget forskelligt. I ti-pausen er det ikke et krav at man sætter sig ned og spiser, man kan altså bare tage sin gulerod, klapsammen eller andet med i hånden og lege.
Det er godt for barnet at ti-maden indeholder noget andet end madpakken. Pak det hver for sig.
Husk navn på ti-mad, madpakke og drikkedunk.

Selve madpakken hører til frokostpausen, hvor vi sidder sammen med vores grupper og spiser.
Vi tror på at det gode måltid er mere end den mad, vi spiser – det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker vores følelser. Det samler mennesker, udvikler relationer og styrker vores fællesskaber. Gode måltider er livskvalitet og derfor er måltidet en væsentlig del af vores hverdag.

Alle børn skal have vand med hver dag i en drikkedunk. Dels fordi vi skal have mulighed for at gå ud og spise madpakke uden for skolen og dels fordi at trafikken i vores lille køkken og antallet af kopper til opvask eksploderer, når børnene ikke har drikkedunk med. Det er rigtig vigtigt, når vi er en udeskole, at alle børn har vand med i deres tasker hver dag!

Selve maden skal være sund og nærende, så dit barn har energi til hele dagen.
Vi vil gerne bede jer om at undgå sukker i madpakkerne.

Mobiltelefoner

Børnene skal have eventuelle mobiltelefoner i tasken, og de skal være slukkede eller på lydløs, gerne på flytilstand. Mobiltelefoner skal kun bruges efter aftale med voksne – også i Legeritiden.  

De største børn bruger jævnligt mobiler til undervisningsbrug, men det  styrker nærværet på skolen og mindsker forstyrrelser, at vi ikke bruger mobiltelefoner i skole- og legeritid.

Vi vil derfor også gerne opfordre jer forældre til ikke at kontakte børnene i både skoletiden og i legeritiden.

Praktisk tøj og tasker

Vi vil gerne altid have mulighed for at rode med jord, klatre i træer og ligge i græsset. For at det kan lade sig gøre, er det vigtigt at alle børn, små som store, altid har passende tøj til rådighed. Det vil sige at man altid skal have regntøj og gummistøvler med eller der skal ligge et sæt permanent på skolen.
Børnene skal selv vide hvor deres regntøj er, og der skal være navn i.
Derudover skal børnene om vinteren have godt overtrækstøj, som man kan bevæge sig i og som holder én varm og tør.

Barnets skoletaske skal være god at gå med og ikke for stor. Ofte går vi langt med taskerne på turdage.
Sørg for at der kun ligger det i tasken der er nødvendigt på ture; resten kan ligge i garderoben.
Hvis I er i tvivl om tasken er god nok til formålet, så gå en lang tur med rygsækken på.

Skole-hjem-samarbejde

Fra teamets side er vi altid åbne for dialog, både de små snakke i hverdagen eller i form af aftalte møder, når der er problemer eller andet, som bør drøftes. Bedst er det at eventuelle problemer eller tvivlsspørgsmål ikke vokser sig unødigt store, men løses hen ad vejen og i udgangspunktet helt i voksenhøjde. Vi tager udgangspunkt i, at forældrene kender deres barn bedst. Derfor opfordrer vi jer til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, I ønsker at tale med os om. Meget af kontakten hos de mindre børn foregår ganske naturligt i dagligdagen, ved aflevering og afhentning af jeres barn, men tag endelig også fat i os per e-mail og ved arrangementer og lignende.

Hvis I gerne vil tale med de voksne fra teamet om noget presserende om morgenen, opfordrer vi jer til at komme kl. 8, så vi har tid til at tale. I morgenstunden skal de voksne fra teamet typisk også have klargjort dagen og taget imod børn, så det er vigtigt at det ikke er 2 minutter før morgensamling, at I hiver fat I os.
Hvis der sker ting i jeres eller jeres barns liv, som har større indflydelse på jeres liv,
vil vi meget gerne have det at vide, så vi er i stand til at være der for barnet bedst muligt.

Skole-hjem-samtaler / udviklingssamtaler

Evaluering er flerstrenget på Den Grønne Friskole. Det er den daglige snak om, hvordan et projekt eller en aktivitet går, og hvad man gerne vil lave i morgen; det er midtvejs- og slutevaluering af innovationsprojekter; det er synliggørelse af det man har lært og produceret i projekter; og det er samtaler i grupperne. Vi arbejder desuden med logbøger for at have fokus på og dokumentere børnenes læreprocesser.

Vi holder udviklingssamtaler to gange om året, der også indgår i skolens evalueringsprojekt. Disse samtaler kan have lidt forskellig form alt efter om barnet er med eller ej, men fælles er at både team, barn og forældre forbereder sig til samtalen og at vi arbejder frem mod aftaler og mål, der styrker barnets trivsel og læring.  

Udeskole og udedage

Vi tilstræber at alle børn har undervisning ude hver dag, og at alle børn mindst en dag om ugen har en hel udedag. Udedag kan være undervisning uden for skolens område, det kan være ture og undersøgelser og besøg.

Vi tilstræber faste turdage, men melder også ud i Ugeplanen hver uge.