Resultatet af dette års evaluering af skolens samlede undervisningen samt opfølgningsplan, jfr. friskolelovens § 1 b, stk 3

November 2021

Evaluering af undervisningen

Den grundlæggende forandring af vores skole, som vi for 3 år siden analyserede os frem til, at der var behov for, er nu ved at være implementeret og indlejret i skolens DNA.

Vi er efterhånden den skole, vi gerne vil være. En skole, der giver eleverne mod og kompetencer til at være med til at forme fremtiden. En skole, der systematisk arbejder ud fra lærernes ansvar for målstyret læring og udvikling hos børnene. Og en skole med et læringsfokus, der udspringer af systematisk innovationsforløb, træning af færdigheder og vedholdenhed samt systematik evaluering for læring.

Vi vil noget med skolens elever, både i forhold til vores bæredygtighedsprofil og i forhold til den faglige læring hos alle børn. Det kommer ikke af sig selv. Det er ikke noget, der bare vokser ud af eleverne. Det kræver lærere, som kan og tør iscenesætte læringen og hverdagen – og som forstår at stille krav til eleverne, så de både kan stå på tæer, udvikle sig og trives i det faglige fællesskab.

Her følger konklusion af skolens samlede evaluering på dette års fire udvalgte områder:

 • Fortsat styrkelse af fagligheden
 • Videre implementering af innovationsdidaktikkens metoder og systematik
 • Bæredygtighed
 • Den akademiske faglighed, den æstetiske faglighed og innovationsfagligheden er generelt styrket og løftet gennem følgende indsatser
  • Læsevejlederens arbejde er øget og udbredt til alle tre afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling.
  • Daglig læsning sker både på skolen og i hjemmet
  • Øget fokus på opsporing af ordblindhed samt matematikudfordringer.
  • Fokus på træning af vedholdenhed og fordybelse i hele skoleforløbet.
  • Årets evalueringsfokus med indførelse af Rubrics, både som målsætnings-, feedback-, og evalueringsværktøj. Der arbejdes nu med rubrics både i de akademiske fag, de æstetiske fag og indenfor innovationskompetencerne samt de sociale og personlige kompetencer gennem hele skoleforløbet.
 • Innovationsdidaktikken har stor gennemslagskraft i hele skoleforløbet og er nu den gennemgående didaktisk model i al undervisning på skolen. Implementeringen af innovationsdidaktikken og de systematiske metoder og didaktiske værktøjer er 100 % gennemført i indskolingen, 80 % i mellemtrinnet og godt på vej i udskolingen. Det er mest udfordrende for de ældste elever at håndtere skiftet fra den tidligere åbne og ikke-lærerstyrede projektform til den nuværende stramt styrede innovationsdidaktik.

To lærere og deres elever i udskolingen har deltaget i første del af et EU-projekt om spilbaseret læring. På vores skole bliver det under overskriften ”Klima på spil”, og foregår som et innovationsforløb med de metoder og den systematik, som vi arbejder med på Den Grønne Friskole.

 • Al undervisning – dvs. alle innovationsforløb – bærer præg af bæredygtighed i en eller anden form og lever dermed op til værdigrundlaget for skolen. De enkelte innovationsforløb henter det tematiske indhold fra en eller flere af de tre elementer af det bæredygtighedsbegreb Den Grønne Friskole navigerer efter; social bæredygtighed, miljømæssig dygtighed og økonomisk bæredygtighed.

Opfølgningsplan

 • Styrket faglighed.
  • Arbejdet med udarbejdelse af rubrics som målsætnings- og evalueringsværktøj i alle forløb og i alle fag intensiveres. Det undersøges og afprøves, hvordan rubrics kan anvendes både til selvevaluering og peer-to-peer evaluering – udover naturligvis evaluering og feedback fra læreren. Vores pædagogiske dage vil i høj grad fortsat have fokus på evaluering.
  • Der vil være fokus på udskolingen i relation til styrkelse af både faglighed, vedholdenhed og læringsbevidsthed.
  • Det prioriteres fortsat, at der ansættes lærere med didaktisk uddannelse, hvis det overhovedet er muligt.
 • Innovationsdidaktik
  • Ledelsen, herunder især den pædagogiske leder, deltager fortsat i planlægningen af undervisningsforløbene, de innovationsdidaktikske forløb, for at styrke både fagligheden og innovationskompetencerne samt deres samspil yderligere. Der afsættes tid på de ugentlige udviklingsmøder til både planlægning, midtvejs og slutevaluering af innovationsforløbene.
  • Der arbejdes på at skabe flere samarbejdsprojekter omkring innovationsdidaktik og udvikling af innovative læringsforløb, både på nationalt plan og i EU-projekter. Det nuværende EU-projekt om spilbaseret læring afsluttes i 2022.
  • Der er planlagt og søgt ressourcer til udarbejdelse af undervisningsmaterialer til innovationsbaseret klimaundervisning. Udarbejdelsen af disse undervisningsmaterialer anses for at være kompetenceudvikling af de deltagende lærere.
 • Bæredygtighed
  • Social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed er en del af vores vision og vores værdigrundlag – og derfor så stor en del af skolens DNA, at det fortsat vil være gennemgående tematikker i alt, hvad vi foretager os på skolen. Det gælder både vores – det levede liv – på skolen, vores pædagogiske arbejde i de innovative læringsforløb og vores samarbejdspartnere udenfor skolen.