UNDERVISNING

Undervisningen

Vores undervisning og hele hverdagen er organiseret i aldersintegrerede familiegrupper

Dermed tilgodeser vi at den enkelte elev arbejder på eget niveau, samt fra starten af ”netværker” på tværs af alderstrin. Arbejdet på tværs af alderstrin optimerer den faglige opdeling og giver mulighed for elev-til-elev undervisning (cooperative learning).

Vi opererer med en optimal gruppestørrelse på omkring 20.

Undervisningen er struktureret i projekter og innovative læringsforløb

Undervisningen fokuserer på elevernes udvikling indenfor de humanistiske, naturvidenskabelige, håndværksmæssige, kreativt/musiske og bevægelsesorienterede fag. Vi arbejder i udeskole og med en praktisk- og handlingsorienteret tilgang.

Undervisningen er organiseret i projektbaserede innovationsforløb af en varighed på typisk 6 til 8 uger.

I naturfagene og matematik, som vi starter med fra 0. klasse, arbejder vi med den undersøgende metode. Eleverne arbejder i udeskole, for eksempel i skoven eller på stranden for at opleve og iagttage.

De æstetiske fag er en naturlig del af undervisningen, både i deres egen ret, så eleverne lærer at begå sig i forskellige medier og udtryksformer, og som en del af bearbejdningen og formidlingen af det, der læres i innovationsforløbene.

Bevægelse integreres så vidt muligt i faglige sammenhænge men skemalægges også særskilt i form af udadvendte fysiske aktiviteter, pauser, og koncentrations/meditationsøvelser.

Værkstederne fokuserer både på at udvikle elevernes konkrete kompetencer i håndværk og skabende aktivitet – i frie og bundne opgaver – og med et bredt udvalg af materialer, og på at formidle forståelse og brug af upcycling og recycling.

Den sociale læring er også en essentiel del af projekterne; det enkelte barns refleksion og arbejde med egen identitet, samt relationer og samarbejde indtænkes i læringsmålene. Vi bruger redskaber og modeller fra livsberigende kommunikation (også kendt som  girafsprog) til at støtte og videreudvikle børns og voksnes kommunikation, samarbejde og konfliktløsning i det daglige arbejde i klasserne.

Skolen følger Fælles Mål i alle fag.

Skolen er eksamens- og karakterfri

Elevernes arbejde evalueres løbende af eleverne selv sammen med læreren og de andre i gruppen eller på holdet og diskuteres med forældrene i udviklingssamtaler og ad hoc, hvis behovet opstår.