VISION

Mission, vision, værdier og formål

 

Skolens mission

Vi er en skole der nærer børns kroppe, sind og hjerner, så de er klædt på til at leve et rigt, tilfredsstillende liv i en foranderlig og udfordrende globaliseret verden. Vi har særligt fokus på planter i undervisningen. Vores mission er at gøre Amager ekstra grøn og støtte op om dyre- og plantelivet til gavn for alle.

Skolens vision er at ruste børn til at agere aktivt og handlende i en fremtid med store omstillinger – økonomisk, miljømæssigt og socialt. Vi vil skabe et læringsmiljø, hvor vi anerkender alle børn, bygger videre på de kompetencer de har og bevarer deres nysgerrighed og foretagsomhed. Vi vægter kreativitet, bevægelse, håndværk og det sociale på lige linje med høj faglighed i dansk, matematik, natur- og samfundsfag.

Skolens vision er endvidere at gå ud over det traditionelle skolebegreb og skabe en ny form for medborgerhus. Skolen fungerer som et centrum, der rækker ud i lokalmiljøet og derved inddrages alle i den grønne omstillingsproces som skolen er frontløber for.

 

Værdier

Uddannelse og dannelse struktureres således at elevernes behov og udfoldelsestrang efterleves og deres kompetencer og kundskaber udvides og styrkes, mens deres selvværd, nysgerrighed og kreativitet bevares, såvel som deres indbyrdes mangfoldighed.

Al undervisning og aktivitet har som mål at fastholde disse idealer.

 

– Bæredygtighed

I skolens bygninger og drift tilstræbes brug af bæredygtige materialer og processer, samt et minimalt forbrug af energi. Dette indebærer minimering af affald samt energi- og vandforbrug; vi genbruger, opsamler regnvand, og bruger vedvarende energikilder.

Planen er, at skolen skal være selvforsynende med vegetarisk frokost fra egen have, både på skolens areal og på en låne/leje mark.

Social ansvarlighed og netværksdannelse til nærmiljøet indlejres via en konstruktiv og gensidig praksis i lokalområdet. Besøg hos/af lokale værksteder og virksomheder, ordninger med efterlønnere/pensionister, fælles aktiviteter fx. omkring genbrug, markeder, årstidsfester og optræden skaber en vekselvirkning, der drager nærmiljøet ind i skolen og trækker eleverne ud i nærmiljøet.

Inklusion af en mangfoldig elevflok opnås bl.a. ved at holde skolepengene så lave som muligt, på sigt bl.a. ved at opnå besparelser på energiregnskabet.

 

– Fællesskab

Omdrejningspunktet i skolen er vores fælles forankring i naturen; årstidernes gang, lysets cyklus og landbrugets rytmer. Vi mener, at alle kan være fælles om naturen uanset religion, etnicitet eller kulturarv. Vi tilbringer meget tid i naturen med leg, udforskning og havebrug, og vores årstidsfester følger årshjulet; jævndøgn, solhverv mv. Vi indbyder børnene til at dele de religiøse og etniske traditioner og højtider de fejrer hjemme, og gøre dem til en del af undervisningen.

Hver families kulturarv kan berige skolen pædagogisk, praktisk og åndeligt, og det tager vi imod med kyshånd. Gensidighed og glæde danner grundlaget for forståelse og tolerance, i skolen, i nærsamfundet og globalt.

Forældre inkluderes i skolens fællesskab via bl.a. det sociale samvær i elevgrupperne, deltagelse i skolens udadvendte aktiviteter som markeder og fester, samt forældrearbejdsdage. Disse involverer hele familien i at vedligeholde skolen materielt, men bidrager også til at vedligeholde skolen socialt, når folk får lejlighed til at gå og arbejde sammen med regelmæssige mellemrum. Det sætter også et utrolig hjerteligt eksempel for eleverne, der oplever, at forældrene går og passer på ’deres sted’ og skaber fællesskab på tværs af klassetrin og andre skel.

 

– Nysgerrighed

Vi er nysgerrige efter at se hvad der ER; vi går ud i naturen og undersøger og observerer, ikke én men mange, mange gange. Vi er nysgerrige efter at se hvad der SKER, i naturen, på byens strøg og gader, og inde i virksomhederne. Vi er nysgerrige efter at vide hvordan man GØR, og vi iagttager og følger alle mulige processer for at pille dem fra hinanden og gøre dem efter. Vi er nysgerrige efter selv at PRØVE, og forsøger straks selv at skrive, male, snitte, skille ad og samle igen, og beskrive alle processerne så vi bedre forstår dem. Vi eksperimenterer for at se, hvordan vi kan påvirke, hvad der ER, hvad der SKER, og for at se hvad man så GØR.

Sidst men ikke mindst er vi nysgerrige efter at vide, hvad der lever i eleverne, for det er noget af det vigtigste stof i undervisning og dannelse. Vi hører fra eleverne, hvad der rører sig i dem i løbet af morgensamlingen, i deres logbøger, og i løbet af dagens daglige dont. Vi er indbyrdes interesserede i at lære hinanden bedre at kende og kultiverer en spørgende og lyttende indstilling til hinanden.

 

Formål

 • at drive en velfungerende skole med SFO og med højst 200 elever fordelt i aldersintegrerede grupper
 • at drive en lokalt forankret skole, der inddrager det lokale by- og naturrum og den lokale befolkning i undervisningen og i det sociale netværk omkring skolen og hvis aktiviteter rækker udenfor skolens mure
 • at lære børnene gennem praktisk og teoretisk arbejde med haven og jorden, at selv en giftgrund i byen kan transformeres til en grøn og spiselig have. Give børnene bevis for at de selv kan omdanne deres omgivelser til det bedre
 • at drive bæredygtig skole både undervisnings-, miljømæssigt og socialt
 • at drive skole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler og i overensstemmelse med folkeskolens fællesmål

Dette betyder at vi

 • inddrager det omkringliggende lokalsamfund – fysisk som menneskeligt – i undervisningen, og stiller skolens lokaler og værksteder til rådighed for områdets beboere
 • skemasætter kreative, musiske, bevægelsesmæssige og håndværksmæssige fag ligeligt med dansk, matematik, natur- og samfundsfag
 • fokuserer på bred faglighed og høj kvalitet i alle aspekter af skolens daglige arbejde, det være sig undervisning, samarbejde og samvær
 • samarbejder på tværs af årgange og med mulighed for elev-til-elev undervisning
 • tager udgangspunkt i og søger at nære og styrke børns egen glæde, nysgerrighed, interesse og inspiration
 • proaktivt arbejder på sociale kompetencer hos lærere og elever for at styrke evnen til at samarbejde, for at lære at håndtere konflikter konstruktivt, for at forebygge mobning og for at skabe en fredskultur i skolen
 • arbejder hen imod at skabe et partnerskabsparadigme for lærere og elever, både i forhold til hinanden og i forhold til de projekter og den læring de engagerer med
 • arbejder aktivt med at nedbringe udgiften for familier til at starte op på skolen, og at skabe en dynamisk fripladspolitik (forsøgsvis på 5%) for at sikre inklusion og mangfoldighed

 

Undervisningens udgangspunkt

Undervisningen tager udgangspunkt i både det nære miljø og det internationale samfund, som vores børn er en del af. Elevens alsidighed værdsættes og udvikles til et liv i et samfund og en natur, der er i stadig forandring.

Derfor benytter vi undervisningsmetoder, der fremmer elevens glæde ved og evne til selv at planlægge, organisere, evaluere og stille krav til egen arbejdsindsats og resultater.

Metoderne vægter det håndværksmæssige, kreative, musiske og boglige lige højt.

Skolen er åben for alle, der kan gå ind for skolens idegrundlag. Skolen har ikke nogen bestemt politisk eller religiøs holdning.

 

Skolens idégrundlag

Vi fokuserer på bæredygtighed i undervisning, miljøet, det sociale; bæredygtig uddannelse, bæredygtige sociale relationer.

Vi har hele tiden øje for at skabe bæredygtighed i aktiviteten fra elevens synspunkt. Vi undersøger løbende hvordan vi bedst kan tage udgangspunkt i elevens lyst, nysgerrighed og kompetencer; hvordan kan vi tilrettelægge undervisning, der skaber glæde og kompetencer i nuet, med samtidigt perspektiv på konsekvenserne ikke blot af at eleven får de kompetencer, men af måden der bliver undervist på.

Det er afgørende for os, at eleven begejstres af dagligdagen og tager så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle kompetencer, med konstruktiv indflydelse på egne livsmuligheder. De forandringsprocesser som undervisning, projekter og samarbejde sætter i gang i eleverne, skal have en kvalitet, der sikrer, at de består hos eleverne og, at de frem i tiden bidrager til elevernes gode liv.