FRADRAGSBERETTIGEDE GAVER

Regler for fradragsberettigede gaver

Bidrag til Dansk Friskoleforenings Gavefond kan indbetales af enkeltpersoner på girokort, der er godkendt af Statsskattedirektoratet ved brev af 29.06.77. Girokort fremsendes ved henvendelse til Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup. Indbetalingen kan også ske via pengeinstitut eller netbank mod at afgive samme oplysninger som forudsat på girokortet.

Indbetalingen er en frivillig, personlig og fradragsberettiget gave i henhold til Ligningslovens § 8A. Fradragsretten bortfalder, såfremt gaven er klausuleret. Det vil sige, at fradragsretten bortfalder, hvis giveren påbyder modtageren (Gavefonden) at videresende gaven til en bestemt tredje juridisk person ( fx. skolen). Fradragsretten er betinget af, at Dansk Friskoleforening indsender oplysning til skattevæsenet om indbetaler og gavebeløb. Gavegiver skal indberette CPR nr. sammen med betalingen.

Bevilling foretages af Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse med udgangspunkt i modtagne ansøgninger. Det er således hovedstyrelsen, der prioriterer mellem de indkomne ansøgninger.

Foreningen oplyser kun giverens navn, adresse og indbetalte beløb til giveren selv og til skattevæsenet. Ingen andre vil kunne indhente disse oplysninger. Denne fortrolighed er nødvendig for at undgå misbrug af ordningen. Gaverne kan under ingen omstændigheder træde i stedet for obligatoriske indbetalinger (skolepenge, SFO-betaling o.lign.).

Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse og kontorleder er ansvarlige for henholdsvis bevilling og administration. Dansk Friskoleforening må afholde administrationsomkostninger ved at opretholde ordningen. Dette sker i beskedent omfang, idet vi tilstræber, at administrationen maksimalt må beløbe sig til 3%.

Det tilskud, som friskoler modtager fra Dansk Friskoleforening, skal i skolens regnskab bogføres under kontoen »Andre indtægter«, – Gaver og lignende.

Tilskud udbetales til medlemsskolerne ultimo juni og ultimo december, idet tilskudsansøgninger behandles af hovedsttyrelsen på det sidste møde før sommerferien og juleferien. Tilskudsansøgninger skal ikke opfylde bestemte formkrav, men skal indeholde ansøgerens navn, begrundelse for ansøgningen, konto til indbetaling af eventuel bevilling og underskrift. Der kan vedlægges bilag.

Du kan få flere oplysninger om Gavefonden ved at kontakte Friskolernes Kontor – 62613013.