Undervisning på Den Grønne Friskole

På Den Grønne Friskole arbejder vi hele tiden med at vores visioner og mål skal hænge sammen med den faktiske måde vi driver skole. Det gælder både de fysiske rammer samt vores måde at tænke barn, mennesker, fællesskab, læring, undervisning og dagligdag.

Projekter

Vi arbejder i projektorienterede innovationforløb og inkorporerer overordnet de traditionelle fag i projektforløbene. Vores projektforløb varer ca. 6 til 8 uger og vil ofte være organiseret som innovative læringsforløb. Vi arbejder på tværs af alderstrin og laver forevisninger m.m. for andre aldersgrupper. Det giver mulighed for gensidig læring – de ældre kan formidle til de yngre, de yngre kan opleve, hvad de ældre lærer og laver.  

Med udgangspunkt i vores vision om at uddanne den grønne generation er et af kerneområderne i vores skole tilknytning til, forståelse af, kendskab til og oplevelser i naturen.
På Den Grønne Friskole skal barnet have naturoplevelser. Det skal sanse, opleve og være i naturen. Den intuitive oplevelse er udgangspunkt for nysgerrighed, undren og lyst til at undersøge og eksperimentere. Børn der kender naturen og har et forhold til den og kan være i den, bliver ikke bare mere robuste, men får også et udgangspunkt for at have lyst til at passe på den. Hvis du først har oplevet og forstået et træs fantastiske årsrytme: Hvordan træet taber sine blade før frosten sætter ind, og går i dvale til forårets spiring, mens bladene giver næring tilbage til jorden, og hvis du har arbejdet med fx fotosyntesen på mange forskellige måder, så får du et forhold til træer.

Udeskole: på Den Grønne Friskole er mange ting: det er sansning og oplevelse og undersøgelse og læring i naturen. 

Udeskole er også at være på besøg på museer eller tale med mennesker. På Den Grønne Friskole tilstræber vi at alle børn har undervisning udenfor hver dag samt er  på tur for at opleve, erfare og lære mindst en gang om ugen. Ugens turdag hænger sammen med det pågældende projektforløb.  

Kredsløbstanken: en af de grundlæggende måder vi arbejder med faglig forståelse og læring på Den Grønne Friskole er, at vi til stadighed forsøger at forstå verden i systemer og kredsløb. Hvis barnet og den unge kan få en forståelse for hvordan systemer interagerer og skaber net af indbyrdes afhængighed, og hvordan verden hænger sammen i systemer, vil det få betydning for barnets egne læringsprocesser og omverdensforståelse. Det betyder at vi fra skolestart vil arbejde med at forstå verden i kredsløb og systemer. Hvad er fx et træs kredsløb og hvad sker der hvor kredsløbet bliver brudt? 

Open source i dagligdagen: skolen er en del af virkeligheden og virkeligheden er en del af skolen. Vi inviterer folk, der lever af, er dygtige til eller brænder for noget til at komme og dele deres viden, projekter og visioner med os. Vi forbereder os på besøgene fx ved at undersøge emnet eller formulere spørgsmål. Børnene oplever, at viden kan deles på tværs af alder og livsvilkår.

Vi stiller os også så vidt muligt til rådighed for besøgende, som har brug for vores erfaringer eller input, hvad enten det gavner os eller ej i den konkrete situation.

Vi drager ud i verden for at møde mennesker og se steder, der kan inspirere os. 

Vi involverer forældre i det daglige arbejde. Forældre er en del af skolens hverdag dels ved at passe børn en eftermiddag om ugen, dels ved at lave alskens praktisk arbejde og dels ved at skolen trækker på forældrenes kompetencer og projekter. Forældre bliver en del af skolefællesskabet og processen med at skabe skole til alles glæde. Børnene skal opleve at skolen ikke er et sted, hvor de bliver puttet hen, mens de venter på at de skal blive voksne og komme ud i virkeligheden.

Bevægelse: indgår i skolens dagligdag på forskellige planer. For det første vægter vi læringsaktiviteter der har kroppen med, også når vi har dansk, matematik, engelsk m.m.. For det andet har vi yoga en til to gange om ugen, vi har dans og andre sportslege/- aktiviteter og går lange ture. 

Social læring: Den Grønne Friskole har fokus på social læring og trivsel, som et væsentligt element i fællesskab og alle typer af læring. Dette fokus  udmønter sig i dagligdagen bl.a. i at teamet bevidst arbejder med IVK, ikke voldelig kommunikation, som et redskab til at håndtere uoverensstemmelser og konflikter. IVK tager udgangspunkt i, at der bag enhver handling ligger et behov, og at det at blive mødt med forståelse for sine behov er en stor del af konflikternes løsning. Derfor træner vi børn og voksne i at fortælle og lytte objektivt til hinandens fortællinger, at italesætte følelser og egne behov, og at arbejde sig frem mod fælles handlingsforslag og strategier. Det er en metode der tager tid, men som styrker kvaliteten af samvær, samarbejde og konfliktløsning blandt børn og voksne.

Rummelighed: Fordi Den Grønne Friskole har så konkrete ambitioner om at skabe et mangfoldigt og rummeligt fællesskab, arbejder vi også meget konkret og proaktivt med vores begreb for inklusion: Rummelighed. Vi holder os bevidste om og undersøger løbende, hvordan vi kan blive bedre til at gøre plads til alles viden, indfaldsvinkler og kompetencer, til at støtte og styrke børn og voksne på de områder, der udfordrer dem mest, samt rumme alles udtryk, oplevelser og fremgangsmåder.

Det er vigtigt for os at rummelighed ikke udelukkende sker på skolens præmisser og med fællesskabets behov for øje, men at vi også fokuserer på det individuelle barns styrker og udfordringer. Det er en balancegang som vi tager meget alvorligt, mellem på den ene side det individuelle barns ret til at blive inkluderet på sine egne præmisser, og barnets behov for at udvikle sig på de områder, hvor det oplever sig udfordret. På den anden side er der fællesskabets behov for fælles rammer og for at fællesskabet opleves vigtigt for alle, og hvor mangfoldigheden skal opleves som en styrke for fællesskabet.

Evaluering: Evaluering af læringsprocesserne synliggør læring og sætter mål for videre læring. På Den Grønne Friskole evaluerer vi på mange måder. Et væsentligt element er at få børnene til at sprogliggøre og synliggøre, hvad de har gjort og lært i det enkelte projekt. I vores projektform er der behov for at opleve et overblik over processerne, derfor slutter vi altid vores projekter af med forskellige former for evaluering. Det kan fx være at børnene fremviser noget de har lavet, laver quiz til hinanden, skaber collager, teaterlege, skriver en skriftlig evaluering, eller fremviser en læringsdagbog – der er mange muligheder også afhængig af alder.

På Den Grønne Friskole er det et vigtigt mål at være risikotager, turde eksperimentere og turde begå fejl. Derfor erstatter vi karaktergivning og test med tæt samarbejde med barnet og dets forældre om udvikling og læringsbehov. Det gør vi ved synliggørelse af læring, målsætninger og handlemuligheder, bl.a. ved at lave handlingsplaner og målsætninger for udvikling sammen med barnet og sammen med barn og forældre i skole-hjem-samtalerne. På Den Grønne Friskole bruger vi en stor del af skolens  ressourcer på at være mange voksne sammen med børnene, så vi har tid til samtalerne og mulighed for at have grundig kendskab til det enkelte barns udvikling og trivsel.