Læringsvision for Den Grønne friskole

– grundlæggende forståelser af læring og undervisning

Vores vision og mission udmønter sig i konkrete forestillinger om, hvordan vi bedst driver skole. Den Grønne Friskoles pædagogik og didaktik bygger på en bestemt forståelse af, hvad mennesker har brug for at lære, og hvordan de har brug for at lære det for at nå Den Grønne Friskoles mål.

Måden vi laver skole har stor betydning for både trivsels- og læringsmuligheder for fællesskabet og det enkelte barn. Forskelligt indhold dikterer ofte forskellig undervisningsform og det samme indhold kan med fordel læres på forskellige måder.

Hvadenten det fx handler om robusthed eller fakta om naturen, skaber vi mange forskellige læringssituationer og tilgange, fordi der er mange forskellige måder at lære på og mange forskellige måder at være menneske på.

På DGF arbejder vi stødt på at blive skarpere på, hvordan vi i fællesskab vil udmønte vores vision og afstemme vores forventning til, hvordan vi sammen skaber grøn skole og grøn omstilling.

Projektforløb som den grundlæggende læringsform

For at forstå en mangfoldig verden og se nuanceret på den mener vi, at mennesker har brug for at se og forstå i helheder og systemer. Det, vi lærer, skal så vidt muligt kunne sættes i en virkelighedssammenhæng og opleves som relevant.

Projektforløb giver muligheder for at stille autentiske spørgsmål om virkelige problemstillinger og perspektiver, tage udgangspunkt i nysgerrighed, undren og det man allerede ved.  

Projektforløb giver mulighed for at komme i dybden og bredden med et tema og giver også et godt grundlag for differentiering. Projektarbejdsformen giver desuden plads til mange typer læring og brug af mange kompetencer, bl.a.  medbestemmelse og medansvar undervejs.

Projektdesign og evaluering

Når vi arbejder i projektforløb er ét af læringsmålene hver gang at blive dygtigere til at tænke i og kunne udarbejde projektdesign. Vi skal kunne planlægge, forstå og udvikle projektdesign. Det er også vigtigt at kunne evaluere processen og læringen, og vi arbejder bevidst med forskellige former for synliggørelse af proces og læring i evalueringen af vores projektforløb.

Naturoplevelse og naturkendskab

Børn og unge skal have et tilhørsforhold til naturen for at kunne deltage aktivt i grøn omstilling til et mere bæredygtigt samfund. Derfor vægter vi naturoplevelse og naturkendskab højt. Vi sanser og erfarer naturen som udgangspunkt for at eksperimentere og undersøge for også at få færdigheder i at være i naturen og få viden om naturen.
Læs mere her.

Gøren og håndværk

Mennesket er og skal være et praktisk væsen. For at være risikotager, handlekraftig og ikke mindst et livsdueligt  menneske i alle situationer skal vi gøre tingene – ikke blot tale eller læse om dem. Processen er vigtig, uanset om det er at dyrke grøntsager i skolehaven, lære at reparere eller bygge en cykel, bygge sin egen skole eller bygge en figur af genbrugsmaterialer til et projekt. Gøren tager tid, og det er vigtigt at tage sig tiden. Det man selv har gjort, husker man. Den der gør noget – lærer noget.

Kroppen skal være med

Robuste og handlekraftige børn kan bruge deres kroppe og kan blive stimuleret i læringssituationer ved at få lov til at bevæge sig. Kroppen er ikke adskilt fra hovedet, derfor mener vi, at hvis vi kan lære børnene det samme med bevægelse som uden – så gør vi det med. .

Læring er processuel og spiralisk

Risikotagere, der tør afprøve nye muligheder, værdsætter processen og vildvejene, der tit fører spændende steder hen. Derfor vægter vi læringsprocesserne på Den Grønne Friskole. Det betyder fx at vi ikke ser læring som lineær, men spiralisk, hvilket bl.a. indebærer at vi værdsætter både gentagelserne, prototyperne og resultaterne.

Open source og åben skole

Open source er en tilgang vi tilstræber i alle læringsprocesser. Vi tager ud og møder mennesker der er optaget af noget, vi inviterer folk indenfor, og vi deler vores viden og kompetencer. I vores projektforløb tilstræber vi at skabe noget, vi kan give til eller dele med andre. Vi arbejder også på at skabe netværk og dele det, vi gør med alle, der har interesse for det.  

Samarbejdende læring og fællesskab

Læring sker i fællesskaber. Lærende fællesskaber er en af grundstenene på vores skole. Robuste børn tror på sig selv, samtidig med at de respekterer, at andre kan og tænker noget andet end dem. Derfor vægter vi den samarbejdende læring og gør meget ud af, at opleve os som en del af et fællesskab.

Forskellighed

Vi vægter forskelligheden og diversiteten. Alle mennesker er forskellige og skal mødes som de individer de er. Det enkelte barn skal kende sig selv, opbygge et selvværd, blive dygtigt til det, der ligger naturligt for det og udfordres til at udvikle det, der er sværere. Vi har øje for og forsøger ikke at lade os begrænse af vores kulturbårne forestillinger om køn, etnicitet og dygtighed. Vi arbejder med at bevidstgøre stereotyper og fordomme. At kende sig selv samt respektere hinandens forskellighed danner grundlaget for et gensidigt og inddragende fællesskab.

At have et fællesskab er det modsatte af at have et millimeterdemokrati, og vi arbejder meget bevidst på at små som store skal forstå at ikke alle skal behandles ens, bl.a. fordi de kan – eller udfordres af – forskellige ting. I både skolens mikrofællesskab og i det bredere samfunds fællesskab er der brug for at inkludere og gøre plads til alle slags viden, indfaldsvinkler og kompetencer, samt at rumme en mangfoldighed af udtryk, oplevelser og fremgangsmåder.

Aldersintegrering og børnegrupper på tværs

På Den Grønne Friskole er det vigtigt at det enkelte barn bliver mødt, der hvor han/hun er både i forhold til læringsparathed, udviklingsmuligheder og socialt. Derfor arbejder vi med aldersblandede grupper.  På den måde undgår vi  desuden alt for kraftige aldershierarkier. Desuden er det vigtigt at arbejde med verdenshjørnet (hhv. indskoling, melletrin og udskoling) som et fællesskab, hvor vi lærer af hinanden på tværs.    

Social læring og relationsarbejde

En vigtig vej til handlekraft og kritisk tænkning er at forstå sig selv, og forstå og møde andre. På Den Grønne Friskole vægter vi arbejdet med kommunikation og konfliktløsning. Vi arbejder med at mærke og forstå egne følelser og behov og lytte til og anerkende andres. Ud fra principper og metoder fra Ikke Voldelig Kommunikation (IVK) arbejder både voksne og børn med at forstå, at bag enhver handling ligger der et behov.

Sproglig bevidsthed og sprogliggørelse

Når vi arbejder med læring, må vi hele tiden arbejde med sprogliggørelse og sproglig bevidsthed. Det meste læring bliver først struktureret og bevidst ved sprogliggørelse, ligesom sprogliggørelsen ofte er nødvendig for at vi kan dele det vi ved og kan i et læringsfællesskab. Derfor skal vi fokusere aktivt på refleksion, kommunikation og sprogliggørelse. Det gør vi bl.a ved at arbejde bevidst med forforståelse og evaluering af vores aktiviteter og oplevelser.